Fopem

Wie is Fopem en hoe kwam Fopem tot stand?

FOPEM staat voor de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen. Zo’n vier jaar geleden besloten de Federatie Freinetwerking, de Vlaamse Onafhankelijke Methodescholen en enkele ervaringsgerichte scholen om samen een federatie 
op te richten. Zo ontstond FOPEM, een groepering van onafhankelijke methodescholen. Deze scholen werden, op één na, allemaal opgericht door ouders en leerkrachten en dit vanuit onvrede met het bestaande onderwijssysteem. Ze wilden vernieuwend werken en creërden scholen met 
een welomschreven pedagogisch profiel. Sommige startten vanuit een eigen concept op pedagogisch, methodisch en/of didactisch vlak. Anderen kozen voor een bestaand onderwijs-
model, zoals het Freinetonderwijs. Op dit moment is FOPEM de koepel van alle onafhankelijke methodescholen in Vlaanderen.

WAT DOET FOPEM ?

FOPEM wil de onafhankelijke methodescholen en hun pedagogie ondersteunen. Het werkterrrein 
van FOPEM situeert zich voornamelijk op belangenverdediging, interne en externe dienstverlening.

Als kleine onderwijsverstrekker vinden we het belangrijk om een inbreng te hebben in de beleids- 
en adviesorganen van de Vlaamse gemeenschap.
De vertegenwoordiging van de FOPEM-scholen gebeurt langs OKO, het Overleg van de Kleine Onderwijsverstrekkers, waarin FOPEM samen met de Federatie van de Steinerscholen en het Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP) zetelt. OKO is
aanwezig op de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, de overlegplatformen, de adviescommissies, de stedelijke onderwijsinitiatieven,…

De interne dienstverlening bestaat uit pedagogisch-didactische ondersteuning aan schoolteams, schoolbesturen en ouders door het geven van informatie en vorming. Zo wordt vanuit FOPEM navorming georganiseerd met betrekking tot de visie, het vakinhoudelijke, de didactiek, de ontwikkeling van schoolinstrumenten, het beleid en de schoolorganisatie. Schoolbesturen en coördinatoren kunnen voor advies en informatie over organisatorische , administratieve en 
juridische problemen terecht op het secretariaat van FOPEM.

Tweemaandelijks komen de coördinatoren van alle scholen samen om de laatste nieuwtjes in verband met wetgeving, schoolbeleid en schoolorganisatie uit te wisselen.

Daarnaast ziet FOPEM het als een belangrijke taak om informatie over methodeonderwijs door te geven. Initiatiefgroepen van startende scholen worden gïnformeerd en nieuwe onafhankelijke methodescholen worden extra begeleid. Ook individuele vragen naar informatie worden graag beantwoord.

STRUCTUUR

FOPEM is een vzw. De effectieve leden zijn vzw’s die optreden als schoolbestuur voor een onafhankelijke methodeschool. Fopem wordt beheerd door een raad van beheer die maandelijks samenkomt. De leden van de raad van beheer worden jaarlijks benoemd door de algemene vergadering. Deze algemene vergadering bestaat uit tweevertegenwoordigers per vestigingsplaats van elk effectief lid. Elk effectief lid betaalt een jaarlijkse bijdrage die in verhouding staat tot het 
aantal leerlingen.

FOPEM verzorgt een tweemaandelijkse nieuwsbrief bestemd voor leerkrachten en ouders.

Wenst U nog meer te weten over FOPEM klik dan op deze link.