Visie

De Waterval en De Witte Merel, dat zijn wij…

… diversiteit is ons uitgangspunt

Iedereen is uniek. Dat is het uitgangspunt bij het vormgeven van onze organisatie en het inrichten van ons onderwijs. Dat idee versterkt onze scholen: allemaal anders zijn betekent een verrijking voor iedereen.

Onze school is onafhankelijk en pluralistisch ingericht. Er zijn verschillende sociale, filosofische en culturele stromingen aanwezig in onze samenleving en die mogen er zijn. Elk kind kan zich welkom voelen op onze school, welke overtuiging het gezin ook aanhangt of welke achtergrond de identiteit van het kind ook mee bepaalt. Die diversiteit is onze troef.

Respect en solidariteit zijn onze kernwaarden. Je vindt ze reeds terug in teksten die bij het ontstaan van de school werden opgemaakt. Respect vertaalt zich in: elkaar waarderen en rekening houden met elkaar, jezelf kunnen waarderen en zorg dragen voor materiaal. Solidariteit is een vorm van samenhorigheid. Solidariteit vertaalt zich in: een stukje van jezelf kunnen vrijmaken in functie van iets of iemand anders en ten goede van het doel waarvoor je samen gaat.

… duurzaamheid is onze uitdaging

Datgene wat we doen, doen we weloverwogen, met de bedoeling tot oplossingen te komen die duurzaam zijn en dus lang meegaan. Dat is de uitdaging bij het vormgeven van onze organisatie en het inrichten van ons onderwijs.

Duurzaam onderwijs gaat voor fundamenteel leren

Als een kind datgene wat geleerd werd, kan inzetten in verschillende situaties, waarbij het leren zelf uitgebreid en verdiept kan worden, spreken we over fundamenteel of duurzaam leren. Fundamenteel leren kenmerkt zich door een hoge graad van welbevinden en een grote betrokkenheid van het kind op het leren. Wij kiezen voor ervaringsgericht onderwijs omdat daarin het welbevinden en de betrokkenheid van het kind, als voorwaarde om tot leren te komen, essentieel zijn.

Welbevinden en betrokkenheid van het kind creëer je door uitdagend onderwijs te voorzien. We hebben het vertrouwen dat kinderen van nature tot leren komen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid. We sluiten zo dicht mogelijk aan bij de mogelijkheden van het kind, door te werken in de zone van de naaste ontwikkeling.[1] Binnen de zone van de naaste ontwikkeling zijn onze verwachtingen naar het kind toe hoog. We zorgen ervoor dat onze kinderen intrinsiek gemotiveerd blijven om tot leren te komen. We vertrekken daartoe vanuit beleving in betekenisvolle contexten en hebben aandacht voor reflectie op het leerproces.

Een duurzame organisatie draagt zorg voor haar omgeving

Wie zorg draagt voor kinderen, draagt zorg voor de omgeving waarin die kinderen groot worden. Daarom vinden we het belangrijk om als organisatie verbonden te zijn met onze omgeving in al haar aspecten: mens, natuur en milieu. We kijken met een open vizier naar de snel evoluerende omgeving. We gaan er onderzoekend mee om en bekijken op welke duurzame manier we ermee aan de slag kunnen gaan.

Ook onze kinderen verbinden we met hun omgeving. Het is immers de meest betekenisvolle context om tot leren te komen: het geleerde moet daar inzetbaar zijn en functioneel kunnen worden toegepast. Wij beschouwen onze schoolomgeving als inspiratiebron en geven onze kinderen de kans om ze te ontdekken en te beleven.

Omgekeerd zijn we er ons van bewust dat de omgeving waarin een kind opgroeit, een belangrijke factor is in de ontwikkeling van een kind. Een kind is meer dan het kind in de klas. Daar houden wij, in de mate van het mogelijke, rekening mee.

Een duurzame organisatie gaat voor duurzame relaties

Onze organisatie is een coöperatieve omgeving, waar we in verbondenheid en gelijkwaardig samen school maken. Samen maken we keuzes aangaande de uitdagingen die op ons pad komen. Het is via coöperatie dat we de organisatie, elkaar en onszelf, bij elke nieuwe uitdaging, opnieuw in harmonie brengen. Dit vergt van elke betrokkene een attitude die gestoeld is op onze kernwaarden: respect en solidariteit. Een coöperatieve omgeving vraagt ook regels en onderlinge afspraken. Deze regels en afspraken duiden we in alle openheid.

Onze school bouwt netwerken op in haar omgeving. Ze participeert aan activiteiten of projecten die in de omgeving plaatsvinden. Op deze manier verbindt de school zich met haar omgeving. Waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden met andere organisaties aangegaan, in functie van een duurzame verankering van onze school in de buurt.

Ook leren is verbindingen leggen. En niet alleen in je hoofd. Via samenwerking of coöperatief leren krijgen we de kans om te leren van elkaar. We krijgen ook de kans om iemand te helpen vanuit de talenten waarover we beschikken. Leren is geen competitie.

 

… ondernemend zijn is onze passie

Het nemen van initiatief en actieve deelname aan een geheel is onze passie. Jij, met jouw talent, neemt een engagement op dat een bijdrage betekent voor onze school, voor onze organisatie, voor onze samenleving. Wij, als organisatie, met onze sterktes, nemen een engagement op dat, op haar beurt, een bijdrage betekent. Vanuit de passie voor ons project, dragen we onze visie uit op een integere manier en via een doordacht en duidelijk beleid, proberen we zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Ondernemende kinderen zijn breed ontwikkeld

Het is ons ultieme doel om weerbare en breed ontwikkelde kinderen te laten uitstromen en uitvliegen. Onze kinderen kunnen, met hun eigen talenten, actief deelnemen aan de samenleving. Ze beschikken over voldoende zelfkennis en kunnen zelf initiatief nemen. Wij werken aan hun zelfstandigheid en prikkelen hun creativiteit, in de brede zin van het woord. Onze uitstromers en uitvliegers kunnen vanuit een intrinsieke motivatie en via het maken van bewuste keuzes hun eigen pad bewandelen.

Een ondernemende organisatie heeft ambitie

Onze visie waarmaken is de prioritaire ambitie. De kinderen, ouders, leerkrachten en de samenleving bieden de organisatie een waaier aan uitdagingen, die ons uitnodigen onze visie steeds verder te verdiepen. Deze tekst is dus geen eindpunt. Het is het avontuur van iedereen die op de school betrokken is, om de visie te vertalen naar concrete acties, projecten en andere initiatieven, die het op hun beurt waard zijn geëvalueerd en bijgestuurd te worden. Omgekeerd geldt ook dat, alle acties die we ondernemen en projecten die we opstarten, aan de visie getoetst worden. Wij vinden het dus belangrijk om een lerende organisatie te zijn, die via zelfreflectie zorg draagt voor haar kwaliteit en op die manier voortdurend groeit. En een vleugje humor daarbij, in functie van zelfrelativering, mag!